El tractament comptable i fiscal que cal donar a les retribucions que perceben els administradors de la societats, és un tema que per obvi, és encara objecte de controvèrsia en les institucions reguladores i d’anàlisi per part d’empresaris i assessors.

Qui va tornar a posar la questió sobre la taula, fou el Tribunal Suprem amb dues sentències emeses el novembre del 2008, en les quals, es dictà que els estatuts de la societat han de precisar com es retribueix als administradors, i en cas de retribució variable, cal que hi figuri el percentatge sobre beneficis. Les sentències dictades establien que si no fos així, s’entenia el càrrec gratuït i sense la possibilitat de considerar-ne despesa fiscalment deduïble.

Actualment, la qüestió rau en un informe del mes de març del 2009 emès per la Direcció General de Tributs, en el que s’indica que la despesa per retribució als administradors, a més de figurar necessàriament detallada als estatuts, ha d’estar comptabilitzada, registrada en el compte de resultats, i que a més, no representi cap liberalitat. Amb l’acompliment doncs d’aquests requisits, podrem incloure la retribució com a despesa fiscalment deduïble, el que ens obligarà en tot cas, a donar un cop d’ull als estatuts per veure què hi tenim indicat al respecte.