Arran de l’adopció dels nous criteris valoratius que suposa l’adaptació al Nou Plà General de Comptabilitat (NPGC),  hi ha hagut alguns dubtes en quan a com havien de classificar-se dins el Passiu de l’empresa, els préstecs participatius obtinguts d’entitats que materialitzen el seu suport al desenvolupament i creixement de l’empresa.

A aquest efecte, el Col.legi de Titulats Mercantils de Barcelona, va emetre una nota el mes de novembre passat, aclaridora sobre la posició a prendre al respecte.  Tenint en consideració el que s’especifica al RD Llei 7/1996 de 7 de juny, per a que un préstec sigui considerat participatiu, cal imperativament que almenys una part de la seva remuneració s’estableixi en funció de l’evolució de l’empresa prestatària (qui rep el préstec); aquesta evolució pot mesurar-se amb variables com el benefici net, el volum de negoci, el patrimoni total o qualsevol altre que les parts acordin adoptar.

 Tanmateix, i un cop classificat com a participatiu, el préstec tindrà una doble consideració. A nivell comptable i financer s’especificarà com a Préstecs rebuts per pagar segons l’estipulat a la NRV 9 del PGC del 2007, i a nivell mercantil i fiscal, com a patrimoni net, ajustant-se així a l’establert per la consulta BOICAC 78/2009 de l’ICAC.