La Reforma Fiscal de la llei 26/2014 de 27 de novembre ha modificat -com en molts altres casos- l’impacte fiscal d’una operació de venda immobiliària.  En aquest cas, les principals novetats són:

  • Eliminació dels coeficients d’actualització.– Fins el 31-12-2014, per calcular el guany o pèrdua fiscal en la venda de l’immoble, es podia actualitzar el preu de compra -per pal.liar l’efecte de la depreciació monetària- aplicant una taula d’actualització on els coeficients depenien de l’any de la compra. A partir de l’u de gener del 2015 desapareixen aquests coeficients d’actualització del preu de compra.
  • Modificació del règim d’aplicació dels coeficients d’abatiment. Ja la llei vigent fins el 31-12-2014 preveia eliminar aquests coeficients dits d’abatiment, els quals pretenien mantenir els beneficis fiscals de transmissions immobiliàries existent fins el 20 de gener del 2006; però per no eliminar aquests beneficis fiscals de cop, es va posar en marxa un règim transitori  aplicable només als bens adquirits abans del 31 de desembre del 1994. Es a dir, per calcular l’impacte de l’aplicació dels coeficients d’abatiment,  cal diferenciar la part del resultat  generat fins el 20 de gener del 2006, de la d’aquesta data fins el moment actual de la venda, però només per aquells immobles adquirits abans del 31 de desembre del 2014. La part de benefici atribuït fins el 20 de gener del 2006 es redueix per l’aplicació d’aquests coeficients d’abatiment, que més concretament consisteix en:
    • Reducció d’un 11,11% anual des de la data d’adquisició fins a la de 31 de desembre del 1994. Si aquest periode de temps sobrepassa els 10 anys, el guany ja no queda subjecte a l’impost.

Mentre que la part atribuïble a partir del 20 de gener del 2006 fins a l’actualitat, queda sotmesa a l’impost.

Doncs bé, la modificació a aquest règim transitori descrit per l`’aplicació dels coeficients d’abatiment, es basa en que serà d’aplicació només si l’import de totes les transmissions efectuades a partir de l’u de gener del 2015, és igual o superior als 400.000€.

  • S’introdueix un nou supòsit d’exempció aplicable a contribuents majors de 65 anys.-  L’exempció s’aplicarà als guanys derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut per la transmissió, es destini en un termini màxim de 6 mesos a constituir una renda vitalícia al seu favor, amb un màxim de 240.000€. Si s’inverteix una quantitat inferior, l’exempció serà proporcional.