A part del canvi i increment de la quota d’autònoms que es concretarà els propers dies, el col·lectiu acollit al règim  d’autònoms encara pot prendre algunes decisions que poden afectar a la declaració de la renda de l’any vinent 2019. En aquests canvis en la cotització dels autònoms caldrà tenir en compte els següents aspectes:

  • Despeses de Subministrament (Aigua, Gas, Llum, Internet.. etc.) – Si l’activitat es desenvolupa en una part de la vivenda habitual, caldrà dividir els metres quadrats totals i multiplicar el resultat, pels metres quadrats que tingui la part destinada al treball autònom, d’aquest resultat s’hi aplicarà una deducció del 30%.
  • Manuntenció. – Són les despeses que es produeixen a restaurants i hosteleria en general, i que en general estan sotmeses a dues condicions: no trobar-se en la mateixa localitat que la vivenda habitual i els pagaments han d’efectuar-se electrònicament. Acomplerts aquests requisits, caldrà tenir en compte no passar del límit de 26,67 €/dia i 48,08 €/dia si és a l’estranger.
  • Atencions a clients. – Aquest tipus de despeses, com ara regals, menjars a restaurants, productes de la pròpia empresa, ténen una limitació del 1% sobre l’import net de la facturació total de l’autònom.
  • Incentius. – Entre altres el de la lliure amortització de l’immobilitzat material o de les inversions mobiliàries en aquest cas, quedarà subjecte a que l’autònom hagi creat ocupació neta respecte l’exercici anterior.

Per a beneficiar-se de l’inclusió d’aquests tipus de despeses, l’autònom ha de tributar per la ocupació d’Estimació Directa Simplicada.