Per tal d’analitzar l’impacte dels canvis fiscals compresos en la Llei 26/2014 de 27 de novembre, amb aquest post i els següents, esgrimirem mitjançant referències concretes i casos pràctics, l’afectació real que aquestes novetats comporten.

Els canvis en les retencions de l’IRPF.

 1. Les retencions per rendiments del treball s’aplicaran també tenint en compte les circumstàncies personals i familiars, d’acord amb el següent quadre:
  Base Quota Resta %
  0 0 12.450 19
  12.450 2.366 7.750 24
  20.200 4.226 15.000 30
  35.200 8.726 24.800 37
  60.000 17.902 en endavant 45

  Com podem veure, els percentatges van del 19% per les rendes més baixes (fins a 12450€), al 45% per les rendes més altes (més de 77902€)

 2. Les retencions per administrradors i membres del consell d’administració, queda al 37% al 2015 i 35% pel 2016, i pel 20% al 2015 i 19% al 2016 quan els rendiments vinguin d’entitats amb una facturació inferior als 100.000€.
 1. Les retencions originades en les activitats d’impartició de cursos, conferències, col.loquis, seminaris i similars, o derivats de l’el.laboració d’obres literàries artístiques o científiques, queda al 19% pel 2015 i 18% al 2016.
 1. Les retencions per activitats professionals, queden en el 19% pel 2015 i 18% al 2016.
 1. Es manté el tipus reduït del 15% que establia el RD 8/2014 de 4 de juliol per les activitats professionals, sempre i quan es compleixen aquestes dues condicions:
  1. Els rendiments per les activitats de l’exercici anterior ha de ser inferior a 15000€
  2. Que els rendiments obtinguts, representin el 75% o més, dels rendiments íntegres de l’activitat econòmica i del treball del mateix exercici.