L’abast de les noves mesures fiscals aprovades pel govern espanyol a final d’any 2011,  comprèn els següents apartats:

1) En quan a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

a) Es crea un nou gravàmen complementari a la quota íntegre estatal pels anys 2012 i 2013.  Els percentatges d’augment van des del 0,75% pel tram de renda més baix, fins a un augment del 7% per les rendes superiors als 300.000,20 €.  Aquest augment representa un tipus marginal del 52% per les rendes més altes.

b) S’augmenten els tipus de la Base Liquidable de l’Estalvi (rendes provinents de l’estalvi), des d’un 2% pels rendiments de fins a 6.000€ fins a un 6% per les rendes dels estalvis superiors a 24.000€.

2) En quan als tipus de retenció de l’IRPF

a) En consequència amb els augments anteriors, s’incrementen també els tipus de retencions de l’IRPF i els ingressos a compte. Aquest augment es començarà a practicar a partir del mes de febrer del 2012.

b) S’augmenta fins als 33.007,20€  la quantia de les retribucions, que actualment és de 22.000€, per tal de tenir dret a la reducció en dos punts del tipus de retenció quan s’hagi adquirit vivenda habitual a través de finançament.  

c) S’incrementa el tipus de retenció als rendiments del treball per la condició d’administradors i membres del consell d’administració, des del 35% actual al 42%.

d) S’incrementen també les retencions corresponents als ingressos per lloguers, guanys provinents de la transmissió d’accions, premis, rifes, etc.. des del 19% actual al 21%.

Les retencions pels ingressos provinents de les activitats professionals, empresarials, agrícoles i forestals romanen al mateix tipus de retenció vigent actualment.

3) Deducció per inversió en vivenda habitual i per les quantitats dipositades en comptes vivenda.

Es recupera amb caràcter retroactiu a partir del gener del 2011, la desgravació a l’IRPF per l’adquisició de vivenda habitual enles mateixes condicions que existien fins al 31 de desembre del 2010, eliminant les restriccions en quan al límit màxim de base imposable per a la seva aplicació.

4) Reducció del rendiment net d’activitats econòmiques pel manteniment o la creació d’ocupació.

a) S’allarga fins al 2012 la reducció del 20% dels rendiments nets positius si l’empresari o professional manté la ocupació al 2012 respecte el 2008, sempre i mantenint els mateixos criteris que es requereixen fins el 2011, és a dir, facturació inferior a 5milions d’euros i plantilla mitja inferior a 25 treballadors.

5) Respecte l’Impost de Societats

a) Es mantenen els percentatges pels pagaments fraccionats pel 2012.

b) Es fa extensiu fins al 2012 el dret a aplicar la deducció per despeses de formació per les despeses i inversions destinades a millorar la formació dels treballadors en l’ús de les noves tecnologies de la  informació i la comunicació.

c) S’incrementa el percentatge de retenció d’ingrés a compte de l’Impost de Societats passant del 19% al 21%. Aquest increment es fa efectiu a partir de l’u de gener del 2012 i fins el 31 de desembre del 2013.

d) Pròrroga del tipus de gravàmen reduit del 20% per empreses o professionals, (sempre que es compleixi amb el requisit de facturació inferior a 5 milions d’euros i menys de 25 treballadors) quan es mantingui la plantilla en l’exercici iniciat al 2012 respecte els 12 mesos anteriors a l’inici del primer periode impositiu iniciat el 2009.

6) Respecte l’Impost sobre el Valor Afegit. (IVA)

a) Es prorroga fins el 31 de desembre del 2012 la aplicació del tipus superreduït del 4% d’IVA per les entregues d’edificis o parts dels mateixos, incloses les places de pàrquing fins a un màxim de 2, així com els annexos que es transmetin conjuntament.

7) Respecte l’Impost de Bens Immobles (IBI)

a) Increments del tipus de gravàmen pels bens immobles urbans, segons la data d’actualització dels valors.

  • Un 10% pels immobles dels municipis en els que la valoració col.lectiva de caràcter general s’hagi aprovat abans del 2002.
  • Un 6% pels immobles dels municipis en els que la valoració col.lectiva de caràcter geneeral s’hagi aprovat entre 2002 i 2004.
  • Un 4% pels immobles dels municipis en els que la valoració col.lectiva de caràcter general s’hagi aprovat entre 2008 i 2011.

Aquests increments no són d’aplicacació pels municipis les ponències dels quals hagin estat aprovades entr els anys 2005 i 2007, així com tampoc tindrà efectes pel 2013 aquells municipis en els que s’aprovi una ponència de valors total durant el 2012.

8) Respecte la Llei General Tributària.

Hi han nombroses modificacions sobre l’assistència mútua en matèria de cobrament dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres mesures.

En fi… comença l’any i cal estar alerta a aquestes i les futures modificacions de normativa tributària que de ben segur ens afectaran…

Bon Any 2012!